کلید لمسی هوشمند چهار پل کریستال

16/500/000 

کلید چهار پل لمسی هوشمند آسانه با صفحه کریستال محصولی جدید با امکانات متعدد برای کاربردهای مختلف هوشمند سازی محیط داخلی ساختمان است. طراحی و تولید این محصول با در نظر گرفتن استانداردهای فنی و نیازهای مختلف و بهترین کیفیت ساخت و قطعات میباشد. با استفاده از نرم افزار میتوان برنامه و سناریوهای مختلفی برای عملکرد خودکار دستگاه تعریف کرد . نکته مهم اینکه این برنامه ریزی را میتوان از هر کجای دنیا انجام داد .