نمونه پروژه های خانه هوشمند آسانه 

 

خانه هوشمند

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی  (پروژه های هوشمند آسانه)

کارفرما :  آقای رحمتی 

مکان :  ونک پارک 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی

خانه هوشمند

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما :  آقای سلطانیان

مکان :  شهران  

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – سرمایش و گرمایش

خانه هوشمند

نوع پروژه : مجتمع مسکونی  (پروژه های هوشمند آسانه)

کارفرما :  شرکت پیما عمران نیرو 

مکان :  سعادت آباد -باغ بهشت 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی- کنترل پرده ها

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما :  آ قای ملکان

مکان :  منطقه ۲۲

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –کنترل پرده ها – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی

خانه

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی- ۱۷ واحدی (پروژه های هوشمند آسانه)

کارفرما :  آقای قربانی  

مکان :  نیاوران  

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –  کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی 

خانه هوشمند

نوع پروژه :  مجموع آموزشی 

کارفرما :  دبیرستان شهید بهشتی  

مکان :  اصفهان -نطنز 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی – سیستم امنیتی – سیستم هوشمند سازی بر مبنا فرکانس رادیویی 

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما :  آ قای عابدی 

مکان : تهران – شهران

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی رادیویی – کنترل از راه دور –سیستم امنیتی

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه : اداری

کارفرما :  آقای منفرد

مکان : تهران 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –کنترل کننده IR

خانه هوشمند

نوع پروژه :  اداری

کارفرما :  آقای دهستانی 

مکان :  یزد

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی-سیستم امنیتی  

نرم افزار خانه هوشمند

نوع پروژه :  اداری

کارفرما :  آقای موحدنیا 

مکان :  خراسان جنوبی 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی

خانه هوشمند

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما :  آقای زمرد 

مکان :  منطق ۶ 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور  – سرمایش و گرمایش 

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما :  آ قای مولایی 

مکان :  تهران -پونک 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند –  سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی- سیستم امنیتی

خانه هوشمند

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما :  شرکت کبال

مکان :  پاسداران

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند -کنترل پرده ها – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی

خانه هوشمند

نوع پروژه :  مجتمع مسکونی

کارفرما : اسماعیل زاده 

مکان :  تهران 

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه : مجتمع مسکونی

کارفرما : آقای قربانی

مکان : تهران – نیاوران

راهکارهای اجرا شده  : کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه :  واحد ویلایی

کارفرما :  آقای مقدم  

مکان :  مازندران  

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور –  کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی

نرم افزار خانه هوشمند

نوع پروژه :  اداری

کارفرما :  آقای کمالی فرد 

مکان :  سمنان  

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی-سیستم هوشمند سازی بر مبنا فرکانس رادیویی -کنترل پرده ها 

خانه هوشمند ایرانی

نوع پروژه :  اداری

کارفرما : شرکت پیام افزار پیک آسا  

مکان : تهران

راهکارهای اجرا شده  :  کنترل هوشمند روشنایی – کنترل از راه دور – آبیاری هوشمند  – سرمایش و گرمایش -کنترل لوازم برقی – کنترل دستگاه های رادیویی -سیستم امنیتی-سیستم هوشمند سازی بر مبنا فرکانس رادیویی -کنترل پرده ها 

# پروژه های خانه هوشمند