کلید تک پل بی سیم

2/300/000 

شاید برای شما هم نیاز به کنترل روشنایی از چند نقطه پیش آمده باشد. ویا اینکه بخاطر تغییر دکوراسیون دسترسی به کلید های برق امکان پذیر نباشد. در این صورت راهکار پیشنهادی ما استفاده از یک رله به همراه کلید بیسیم است. نحوه عملکرد این دو به این صورت است که سر سیمهای برق در هر نقطه که باشند به رله های هوشمند آسانه متصل شده و کلید بیسیم در محل دلخواه بدون نیاز به سیم کشی نصب میشود و با فشردن کلید بیسیم فرمان روشن و خاموش به رله ارسال میشود. 

موجود