چشمی دزدگیر RF

5/200/000 

سنسور چشمی دزدگیر  RF بیسیم آسانه مناسب جهت ارتباط بی سیم با سیستم امنیتی  و دزدگیرهای اماکن

موجود