مبدل پشت کلیدی WiFi (تک پل)

ماژول مبدل کلید سنتی آسانه برای تبدیل کلیدهای سنتی تک پل روشنایی به کلید هوشمند میباشد. با نصب این ماژول ، کلیدهای سنتی عملکرد عادی خود را داشته و همزمان امکان خاموش و روشن کردن بوسیله موبایل وجود خواهد داشت.
نصب این ماژولها آسان و سریع در داخل قوطی کلید و یا هر نقطه ای دیگر در مسیر سیم کشی ساختمان میباشد و مستقیما به اینترنت متصل میشود