آژیر فلاشر دار

2/400/000 

این آژیر ترکیب آژیر پیزو و فلشر می باشد که هر یک جزء اصلی یک سیستم امنیتی را تشکیل می دهند ؛ به این معنا که علاوه بر صدای آژیر قدرتمند می توانید از نور فلاشر این آژیر بهره مند شوید

موجود