سنسور درب و پنجره

2/800/000 

سنسور درب و پنجره مناسب سیستم های امنیتی خانه هوشمند آسانه با فرکانس کاری 433 MHz

موجود در انبار